117,3087

Kurs - Uvod u GNU/Linux operativni sistem

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

GNU/LinuxCilj ovog kursa je upoznavanja polaznika sa osnovama operativnih sistema i prikaz osnova GNU/Linux operativnih sistema. U okviru teorijskog dela kursa, osnovni principi operativnih sistema će biti obrađeni. Praktičan deo kursa sažeto prati zvaničan silabus LPI (Linux Professional Institute) za sticanje Linux Essentials Professional Development Certificate (PDC) sertifikata, koji spada u grupu početnih (entry-level) profesionalnih sertifikata. Sve veći broj akademskih institucija, korporacija i banaka koristi GNU/Linux operativne sisteme i preusmerava svoju IT strategiju ka open-source tehnologijama. Samim tim poznavanje GNU/Linux sistema omogućava veliku prednost prilikom zapošljavanja. Praktični primeri biće prikazani na Ubuntu Desktop/Server distribuciji u virtuelnom okruženju korišćenjem Oracle VirtualBox hipervizora. 

Prijavite se za ovaj kurs

 

Sve veći broj akademskih institucija, korporacija i banaka koristi Linux operativni sistem i preusmerava svoju IT strategiju ka open-source tehnologijama. Samim tim poznavanje Linux-a omogućava veliku prednost prilikom zapošljavanja.

Kurs Uvod u GNU/Linux Operativni Sistem je "vendor neutral", što znači da se ne vezuje ni za jednu konkretnu distribuciju Linux operativnog sistema i da je znanje koje koje polaznici stiču nakon odslušanog kursa primenljivo na sve distribucije Linux-a. Kurs je namenjen srednjoškolcima i silabus je pojednostavljen. Kurs obuhvata oko 60% silabusa za sticanje Linux Essentials Professional Development Certificate (PDC) sertifikata.

Praktični primeri biće prikazani na Ubuntu Desktop/Server distribuciji u virtuelnom okruženju korišćenjem Oracle VirtualBox hipervizora.

Kurs je organizovan u 16 časova koji su raspoređeni u 4 dana, po 4 časa. Rad se odvija u elektronskim učionicama na Univerzitetu Singidunum. Svi materijali za kurs su obezbeđeni polaznicima.
Više o LPI Linux Essentials PDC sertifikatu možete pogledati na: lpi.org/our-certifications/linux-essentials-overview.

Ciljevi kursa

 • Upoznavanje sa istorijom i najpoznatijim distribucijama Linux operativnog sistema
 • Upoznavanje sa filozofijom open-source softvera, pokretima FSF (Free Software Foundation) i OSI (Open Source Initiative) i licencama GPL, LGPL, BSD, itd, razlikovanje besplatnog (gratis) i slobodnog (libre softvera)
 • Upoznavanje sa osnovnim konceptima virtualizacije i Oracle VirtualBox platformom
 • Osposobljavanje za samostalnu instalaciju i početno konfigurisanje Linux operativnog sistema
 • Upoznavanje sa Linux terminalom i osnovnim komandama
 • Upoznavanje sa komandama Linux terminala za rad sa fajlovima i direktorijumima
 • Osposobljavanje polaznika za korišćenje Linux terminal za pomoć
 • Osposobljavanje polaznika za korišćenje Linux alata za kompresiju i arhiviranje fajlova i direktorijuma
 • Upoznavanje sa konceptom Linux dozvola (permissions)
 • Osposobljavanje polaznika za instalaciju softvera preko repozitorijuma
 • Osposobljanje korisnika za osnovna mrežna podešavanja Linux operativnog sistema

Predmeti predavanja

 • Istorija Linux-a i najpoznatije distribucije. Kratak prikaz istorije Linux-a. Tipovi Linux operativnih Sistema i njihova namena. Prikaz najpoznatijih Linux distribucijama. Ukazivanje na sličnosti i razlike između distribucija.
 • Open-source paradigma i pokreti. Prikaz open-source filozofije i razlika između besplatnog (gratis) i slobodnog (libre) softvera. Prikaz FSF (Free Software Foundation) i OSI (Open Source Initiative) pokreta. Osnovni tipovi licenciranja – GPL (General Public License), LGPL (Lesser General Public License), BSD (Berkley Software Development) i ostale.
 • Instalacija i početno konfigurisanje Linux operativnog sistema u virtuelnom okruženju. Principi, tehnike i vrste virtualizacije. Hipervizori i upoznavanje sa Oracle VirtualBox hipervizorom. Instalacija Ubuntu Desktop/Server Linux distribucije u VirtualBox okruženju. Početna podešavanja Ubuntu (hostname, IP adresa, omogućavanje udaljenog pristupa pomoću SSH protokola, itd.)
 • Osnove Linux terminala. Pojam Linux shell-a. Vrste Linux shell-a. Konektovanje na shell. Sintaksa komandi. Varijable. Globbing.
 • Rad sa fajlovima i direktorijumima. Upoznavanje sa struktorom direktorijuma prema FHS (Filesystem Hierarchy Standard). Skrivanje fajlova i direktorijuma. Koncept home direktorijuma. Apsolutne i relativne putanje. Rekurzija. Rad sa komandama: cd, mkdir, rmdir, rm, mv, cp, touch i ostalim.
 • Korišćenje pomoći. Ukazivanje na važnost korišćenja pomoći u Linux terminal. Rad sa komandama: help, man, apropos i ostalima.
 • Kompresija i arhiviranje. Upoznavanje sa pojmovima kompresija i arhiviranje. Razlike između ova dva pojma. Korišćenje alata i algoritama za kompresiju i arhiviranje: tar, gzip, gzip2, zip, unzip i ostalih.
 • Linux dozvole. Koncept dozvola (permissions). Dozvole r/w/x. Korišćenje alata chmod, chown i ostalih.
 • Instalacija softvera. Upoznavanje sa repozitorijumima. Pronalaženje potrebnog softvera. Instalacija softvera pomoću alata apt-get, aptitude, rpm i yum.
 • Osnovna mrežna podešavanja. Upoznavanje sa statičkim i dinamičkim IP adresama, DNS (Domain Name System) sistemom. Promena podešavanja mrežnih interfejsa preko konfiguracionih fajlova. Korišćenje komandi ifconfig i ping.

Realizacija kursa

Kurs Uvod u Linux operativni sistem podeljen je u četiri nastavna dana od po četiri časa, tokom kojih polaznici polaze po dva dva bloka svakog dana:

 • praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad i
 • praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača.

 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2023