117,3087

Kurs - Python programiranje

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

PythonCilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovama i principima programiranja kroz Python programski jezik. Kurs je namenjen onima bez prethodnog znanja programiranja koji žele da nauče osnove programiranja na primeru Python programskog jezika. Ovaj kurs je prema svojem sadržaju preporučen za učenike, kako srednjih tehničkih škola, tako i učenicima gimnazija. Polaznici kursa će biti upoznati sa osnovnim principima rada računara, pisanjem i izvršavanjem programskog koda, integrisanim razvojnim okruženjima (Integrated Development Environment - IDE) za Python programiranje, promenljivama i tipovima podataka, operatorima, ciklusima, petljama, funkcijama, kao i drugim osnovnim gradivnim blokovima programskog jezika Python. Kroz mnogobrojne praktične primere, polaznici će steći sposobnosti logičkog zaključivanja i rešavanja problema kroz programiranje.

Prijavite se za ovaj kurs

 

Ciljevi kursa

 • Da se polaznici upoznaju sa osnovnim principima rada računara i načinu izvršavanja programa na računaru;
 • Da se upoznaju sa sintaksom Python programskog jezika;
 • Da nauče osnovne mehanizme za upravljanje izvršavanjem programa;
 • Da nauče da na Python jeziku napišu programe koji rešavaju praktične probleme;
 • Da nauče da rade sa podacima dobijenim od korisnika, iz datoteka i sa drugih izvora;
 • Da nauče da rade sa prostim i složenim strukturama podataka i mehanizme za njihovu obradu.

Realizacija kursa

Kurs traje 18 časova i sprovodi se tokom pet dana dinamikom od po dva dvočasa dnevno, osim poslednjeg dana kada je prvi dvočas određen za nastavu, a drugi dvočas za test provere znanja i dodelu sertifikata.

Rad se odvija u elektronskim učionicama na Univerzitetu Singidunum. Svi materijali za kurs su obezbeđeni polaznicima.

Predmeti predavanja

 • Upoznavanje sa osnovnim principima rada računara, izvršavanjem programa i pisanja programskog koda;
 • Upoznavanje sa osnovnim osobinama programskih jezika (prevođenih i interpretiranih);
 • Pregled postupka instalacije razvojnog okruženja za programiranje na Python jeziku;
 • Upoznavanje za korisničkim interfejsom IDLE razvojnog okruženja za pisanje koda Python programa;
 • Osnovni mehanizmi komunikacije sa korisnikom i primeri upotrebe ulazno izlaznih naredbi input i print;
 • Upoznavanje sa sintaksom jezika Python.
 • Rad sa promenljivama i mehanizmi dodele vrednosti;
 • Rad sa celim i realnim brojevima i osnovne aritmetičke operacije;
 • Rad sa tekstualnim podacima;
 • Složene aritmetičke operacije;
 • Primeri programâ za rad sa promenljivama, brojevima i tekstualnim podacima.
 • Proširen skup matematičkih funkcija za obradu brojevnih podataka;
 • Primeri programâ za rad sa aritmetičkim operacijama i matematičkim funkcijama;
 • Osnovni principi mehanizama ponavljanja na primerima for i while ciklusa;
 • Primeri programâ za rad sa ciklusima.
 • Osnovni principi upotrebe funkcija;
 • Određivanje potpisa funkcije, određivanje ulaznih podataka, postupka njihove obrade i prihvat rezultata;
 • Sintaksa Python jezika za definisanje funkcija u glavnom programu;
 • Primeri programâ sa upotrebom funkcija.
 • Osnovni principi rada sa listama za pravljenje kolekcija podataka istog ili različitog tipa;
 • Osnovni principi rada sa rečnicima za pravljenje organizovane strukture različitih tipova podataka;
 • Primeri programâ za rad sa listama.

 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2023