117,3087

Kurs - Osnove baza podataka

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

Baze podataka

Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnih principima ovog modela baza i osposobljavanje za praktičan rad. Kurs je namenjen početnicima koji ranije nisu imali prilike da se upoznaju i rade sa relacionim bazama podataka, ili polaznicima koji iz ovog domena imaju relativno skromno iskustvo. Silabus kursa prati zvanični kurs Database Foundations Oracle Akademije. Silabus je pojednostavljen i prilagođen je srednjoškolcima. Kurs obuhvata oko 60% gradiva predviđenog programom Oracle Akademije za sticanje Database Foundations sertifikata. Nakon odslušanog kursa, polaznici će biti upoznati sa osnovnim konceptima logičkog i fizičkog modela i osnovama relacionih baza podataka, biće osposobljeni za rad u Oracle Application Express (APEX) okruženju i rad sa Oracle Data Modeler aplikacijom, biće upoznati sa osnovnim DDL (Data Definition Language) i DML (Data Manipulation Language) SQL naredbama. 

Prijavite se za ovaj kurs

 

Silabus je pojednostavljen i prilagođen je srednjoškolcima. Kurs obuhvata oko 60% gradiva predviđenog programom Oracle Akademije za sticanje Database Foundations sertifikata.

Nakon odslušanog kursa, polaznici će biti upoznati sa osnovnim konceptima logičkog i fizičkog modela i osnovama relacionih baza podataka i biće osposobljeni za rad u Oracle Application Express (APEX) okruženju i rad sa Oracle Data Modeler alatom. Polaznici će takođe naučiti osnove SQL (Structured Query Language) za rad sa bazama podataka.

Kurs je organizovan u 16 časova koji su raspoređeni u 4 dana, po 4 časa. Rad se odvija u elektronskim učionicama na Univerzitetu Singidunum. Svi materijali za kurs su obezbeđeni polaznicima.

Ciljevi kursa

 • Upoznavanje sa vrstama baza podataka i osnovnim konceptima relacionih baza podataka
 • Uočavanje razlike između logičkog (konceptualnog) i fizičkom modela podatka
 • Modeliranje poslovnih zahteva pomoću ERD (Entity Relationship Diagram).
 • Upoznavanje sa radom u Oracle Data Modeler alatu
 • Upoznavanje sa radom u sistemu za upravljanje relacionim bazama podataka u “oblaku” – APEX (Oracle Application Express)
 • Uvod u SQL (Structured Query Language)
 • Uvoznavanje osnovnih DDL (Data Definition Language) SQL naredbi
 • Upoznavanje osnovnih DML (Data Manipulation Language) SQL naredbi
 • Prikaz rada u SQL Data Modeler-u i APEX-u kroz praktičan primer

Predmeti predavanja

 • Uvod u baze podataka. Definisanje baze podataka. Vrste modela baza podataka. Relacione baze podataka i sistemi za upravljanje relacionim bazama podataka. Razlika između podataka i informacija. Struktura sistema za skladištenje podataka.
 • Konceptualni i fizički model. Razlikovanje konceptualnog (logičkog) od fizičkog modela podataka. Model objekti-veze. Terminologija: entiteti, atributi, jedinstveni identifikatori, primarni ključevi, spoljni ključevi, itd.
 • Modeliranje poslovnih zahteva pomoću ERD-a (Entity Relationship Diagram). Prikaz entiteta, atributa, jedinstvenih identifikatora, relacija, kardinalnosti, opcionalnosti, itd.
 • Korišćenje alata Oracle Data Modeler. Kratak vodič kroz kreiranje ERD-a pomoću Oracle Data Modeler alata sa praktičnim primerima.
 • Korišćenje Oracle APEX platforme. Kreiranje naloga na APEX-u. Učitavanje SQL skripti za kreiranje tabela, relacija i podataka.
 • Uvod u SQL. Odnos SQL-a i programskih jezika. Upiti (queries). Grupe SQL naredbi: DDL (Data Definition Language), DML (Data Manipulation Language), DCL (Data Control Language) i TCL (Transaction Control Language).
 • SQL SELECT klauzula. Razlika između projekcije i selekcije. Selekcija pomoću WHERE klauzule. Postavljanje uslova.
 • Osnovne SQL DDL naredbe. CREATE, ALTER, DROP i TRUNCATE.
 • Osnovne SQL DML naredbe. INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE.
 • CASE STUDY. Na osnovu realnog poslovnog scenarija kreiranje logičkog i fizičkog modela podataka pomoću Oracle Data Modeler alata, kreiranje baze podataka u APEX-u i realizacije nekoliko SQL upita. 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2023