118,7428

Poslovni fakultet

Studentima Poslovne ekonomije profesionalna praksa je obavezna i predviđena Nastavnim planom i programom kao deo predmeta Praktična istraživanja i poslovne veštine.

Prijava za praksu studenata se vrši isključivo on-line a prema oblastima interesovanja.

U organizaciji Univerziteta na praksu će biti upućeni najbolji studenti IV godine koji pošalju on-line prijavu do kraja aprila tekuće školske godine. Studenti će biti naknadno obevešteni o terminima prakse u zavisnosti od potreba organizacija i studenata.

Studenti koji su ranije obavili profesionalnu praksu u zemlji ili inostranstvu treba da donesu potvrdu o obavljenoj praksi kako bi im se izvršilo priznavanje. Neophodno je da prilože i popunjen dnevnik prakse, overen od strane poslodavca. Dnevnik prakse na srpskom prezmite ovde, a na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Zaposleni studenti su oslobođeni obavljanja profesionalne prakse (na osnovu donete potvrde o zaposlenju na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica).

Studenti koji žele samostalno da organizuju profesionalnu praksu treba da donesu potvrdu iz organizacije (na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica i naznačenim periodom kada će ići na praksu), na osnovu koje će im Univerzitet izdati uput na praksu.

Nakon obavljene prakse vrši se upisivanje obavljene profesionalne prakse svakog radnog dana, od 8 do 16 časova u kancelarijama Centra za razvoj karijere, Danijelova 32, I sprat. Na upisivanje prakse je potrebno doneti potvrdu o obavljenoj praksi, popunjen dnevnik prakse i indeks. Nakon toga se student upućuje kod prof.dr Gordane Dobrijević koja vrši priznavanje obavljenje prakse evidentiranjem u indeks, u terminima konsultacija.

Univerzitet Singidunum © 2018