118,7428

Kurs - Uvod u GNU/Linux operativni sistem

Ovaj kurs je namenjen samo učenicima srednjih škola.

GNU/Linux 

Kurs je namenjen početnicima koji se prvi put sreću sa GNU/Linux operativnim sistemom. Kurs prati zvaničan silabus LPI (Linux Professional Institute) za sticanje Linux Essentials Professional Development Certificate (PDC) sertifikata, koji spada u grupu početnih (entry-level) profesionalnih sertifikata.

 

 

Prijavite se za ovaj kurs

 

Sve veći broj akademskih institucija, korporacija i banaka koristi Linux operativni sistem i preusmerava svoju IT strategiju ka open-source tehnologijama. Samim tim poznavanje Linux-a omogućava veliku prednost prilikom zapošljavanja.

Kurs Uvod u GNU/Linux Operativni Sistem je "vendor neutral", što znači da se ne vezuje ni za jednu konkretnu distribuciju Linux operativnog sistema i da je znanje koje koje polaznici stiču nakon odslušanog kursa primenljivo na sve distribucije Linux-a. Kurs je namenjen srednjoškolcima i silabus je pojednostavljen. Kurs obuhvata oko 60% silabusa za sticanje Linux Essentials Professional Development Certificate (PDC) sertifikata.

Praktični primeri biće prikazani na Ubuntu Desktop/Server distribuciji u virtuelnom okruženju korišćenjem Oracle VirtualBox hipervizora.

Kurs je organizovan u 16 časova koji su raspoređeni u 4 dana, po 4 časa. Rad se odvija u elektronskim učionicama na Univerzitetu Singidunum. Svi materijali za kurs su obezbeđeni polaznicima.
Više o LPI Linux Essentials PDC sertifikatu možete pogledati na: lpi.org/our-certifications/linux-essentials-overview.

Ciljevi kursa

 • Upoznavanje sa istorijom i najpoznatijim distribucijama Linux operativnog sistema
 • Upoznavanje sa filozofijom open-source softvera, pokretima FSF (Free Software Foundation) i OSI (Open Source Initiative) i licencama GPL, LGPL, BSD, itd, razlikovanje besplatnog (gratis) i slobodnog (libre softvera)
 • Upoznavanje sa osnovnim konceptima virtualizacije i Oracle VirtualBox platformom
 • Osposobljavanje za samostalnu instalaciju i početno konfigurisanje Linux operativnog sistema
 • Upoznavanje sa Linux terminalom i osnovnim komandama
 • Upoznavanje sa komandama Linux terminala za rad sa fajlovima i direktorijumima
 • Osposobljavanje polaznika za korišćenje Linux terminal za pomoć
 • Osposobljavanje polaznika za korišćenje Linux alata za kompresiju i arhiviranje fajlova i direktorijuma
 • Upoznavanje sa konceptom Linux dozvola (permissions)
 • Osposobljavanje polaznika za instalaciju softvera preko repozitorijuma
 • Osposobljanje korisnika za osnovna mrežna podešavanja Linux operativnog sistema

Predmeti predavanja

 • Istorija Linux-a i najpoznatije distribucije. Kratak prikaz istorije Linux-a. Tipovi Linux operativnih Sistema i njihova namena. Prikaz najpoznatijih Linux distribucijama. Ukazivanje na sličnosti i razlike između distribucija.
 • Open-source paradigma i pokreti. Prikaz open-source filozofije i razlika između besplatnog (gratis) i slobodnog (libre) softvera. Prikaz FSF (Free Software Foundation) i OSI (Open Source Initiative) pokreta. Osnovni tipovi licenciranja – GPL (General Public License), LGPL (Lesser General Public License), BSD (Berkley Software Development) i ostale.
 • Instalacija i početno konfigurisanje Linux operativnog sistema u virtuelnom okruženju. Principi, tehnike i vrste virtualizacije. Hipervizori i upoznavanje sa Oracle VirtualBox hipervizorom. Instalacija Ubuntu Desktop/Server Linux distribucije u VirtualBox okruženju. Početna podešavanja Ubuntu (hostname, IP adresa, omogućavanje udaljenog pristupa pomoću SSH protokola, itd.)
 • Osnove Linux terminala. Pojam Linux shell-a. Vrste Linux shell-a. Konektovanje na shell. Sintaksa komandi. Varijable. Globbing.
 • Rad sa fajlovima i direktorijumima. Upoznavanje sa struktorom direktorijuma prema FHS (Filesystem Hierarchy Standard). Skrivanje fajlova i direktorijuma. Koncept home direktorijuma. Apsolutne i relativne putanje. Rekurzija. Rad sa komandama: cd, mkdir, rmdir, rm, mv, cp, touch i ostalim.
 • Korišćenje pomoći. Ukazivanje na važnost korišćenja pomoći u Linux terminal. Rad sa komandama: help, man, apropos i ostalima.
 • Kompresija i arhiviranje. Upoznavanje sa pojmovima kompresija i arhiviranje. Razlike između ova dva pojma. Korišćenje alata i algoritama za kompresiju i arhiviranje: tar, gzip, gzip2, zip, unzip i ostalih.
 • Linux dozvole. Koncept dozvola (permissions). Dozvole r/w/x. Korišćenje alata chmod, chown i ostalih.
 • Instalacija softvera. Upoznavanje sa repozitorijumima. Pronalaženje potrebnog softvera. Instalacija softvera pomoću alata apt-get, aptitude, rpm i yum.
 • Osnovna mrežna podešavanja. Upoznavanje sa statičkim i dinamičkim IP adresama, DNS (Domain Name System) sistemom. Promena podešavanja mrežnih interfejsa preko konfiguracionih fajlova. Korišćenje komandi ifconfig i ping.

Realizacija kursa

Kurs Uvod u Linux operativni sistem podeljen je u četiri nastavna dana od po četiri časa, tokom kojih polaznici polaze po dva dva bloka svakog dana:

 • praćenje realizacije predmeta predavanja od strane predavača i instrukcije za samostalni rad i
 • praktična i samostalna realizacija predmeta predavanja uz pomoć predavača.

 

Prijavite se za ovaj kurs

Univerzitet Singidunum © 2018